Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
07:05:00 | 20-05-2021

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng gồm 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Mật mã dân sự và 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Đối với lĩnh vực Mật mã dân sự, 05 thủ tục hành chính được công bố gồm:

  • Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
  • Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
  • Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
  • Thủ tục gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
  • Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Các thủ tục hành chính trên được ban hành tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng, do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp nhận và giải quyết.

Tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên truy cập tại Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng (địa chỉ: http://dichvucong.mod.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ (địa chỉ: https://dichvucong.nacis.gov.vn) hoặc gọi hotline 024.3232.3313 để được hỗ trợ.
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170