Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
TIN CHÍNH LUẬN
Quản lý mật mã dân sự là một trong bốn nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm của Ban Cơ yếu Chính phủ. Luật an toàn thông tin mạng năm 2015 quy định “Ban Cơ...
Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896