Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Cục Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2020 tại Hà Nội
02:26:00 | 25-12-2020

Hình ảnh Hội nghị tập huấn về mật mã dân sự năm 2020

Bùi Xuân Ruyên, Cục QLMMDS & KĐSPMM

Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170