Nghiên cứu trao đổi - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nội dung bài viết này giới thiệu tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 19989-2:2020. Đối với đánh giá an toàn của hệ thống xác minh sinh trắc học và...
Đánh giá năng lực được sử dụng khá nhiều trong các hoạt động của Quản lý nguồn nhân lực. Là thông tin giá trị để phục vụ cho nhiều nghiệp vụ khác...
Theo Biometrics Research Group,.Inc sinh trắc học (hay Biometrics) là các đặc điểm thể chất và hành vi có thể đo lường cho phép thiết lập và xác...
Nội dung bài viết này giới thiệu tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 19989-3:2020. Đối với đánh giá an toàn của hệ thống xác minh sinh trắc học và...
Nội dung bài viết này giới thiệu tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 19772:2020. Chi tiết 5 cơ chế mã hóa có sử dụng xác thực, nghĩa là xác định...
Nội dung bài viết này giới thiệu tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 23264-1:2021. Chi tiết về các thuộc tính của cơ chế mật mã để biên tập lại dữ...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170