Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Chuẩn eIDAS, viết tắt của "Dịch vụ Nhận dạng, Xác thực và Tin cậy Điện tử - Electronic Identification, Authentication and Trust Services", là một...
Trong giao dịch giấy tờ truyền thống chữ ký tay là phương tiện để xác thực nguồn gốc và nội dung của văn bản. Chữ ký tay còn có khả năng chống chối...
Tiếp theo nội dung giới thiệu tổng quan về chữ ký số mù ở bài viết trước. Bài viết này giới thiệu về TCVN 13460-2:2022 ông nghệ thông tin – Các kỹ...
Bài viết này trình bày tóm tắt nội dung của TCVN 11367-2:2016. Việc tóm tắt sẽ được tiến hành theo nhóm nội dung, trong đó tập trung chủ yếu vào...
Trong thời đại phát triển công nghệ thông tin, các nguy cơ lộ lọt, đánh cắp thông tin truyền tải qua mạng đang ở mức báo động. Yêu cầu về bảo mật...
Thuật toán mã hóa DES và 3DES được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực mật mã, xác thực, an toàn thông tin... Bài viết giới thiệu tổng quan về...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170