Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896
Danh bạ Website
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Loại văn bản Trích yếu
130/2018/NĐ-CP 27-09-2018 15-11-2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
18/2021/NĐ-CP 11-03-2021 25-04-2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
24/2018/QH14 12-06-2018 12-06-2018 Luật Luật An ninh Mạng
249/2016/TT-BTC 11-11-2016 01-01-2017 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
26/2020/NĐ-CP 28-02-2020 01-07-2020 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
29/2018/QH14 15-11-2018 15-11-2018 Luật Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước
53/2018/NĐ-CP 16-04-2018 16-04-2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
58/2016/NĐ-CP 01-07-2016 01-07-2016 Nghị định Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
86/2015/QH13 19-11-2015 01-07-2016 Luật Luật An toàn thông tin mạng
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Loại văn bản Trích yếu