Mẫu Đơn đề nghị Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Mẫu Đơn đề nghị Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
04:35:00 | 03-01-2020

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép (viết bằng tiếng Việt):......................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..........................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................

Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................

Điện thoại:............................................. Fax:..............................................

Email:..................................................... Website:.......................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy tờ khác có giá trị tương đương số: ........................ do Sở kế hoạch và đầu tư…………………cấp ngày………………………

Đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp Giấy phép xuất khẩu sản phẩm mật mã dân sự/Giấy phép nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự theo Danh mục kèm theo đơn này. 

Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các thông tin đã cung cấp và cam kết thực hiện đúng các quy định về kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự tại Luật an toàn thông tin mạng.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XIN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU

 (Kèm theo Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm mật mã dân sự số ………
của Công ty
………..)

I. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XIN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

STT

Tên sản phẩm

Tên hãng

Model

Mã HS

Nước sản xuất

Năm sản xuất

SL

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (*)

Đặc tính kỹ thuật

Mục đích

1

2

I. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XIN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

STT

Tên sản phẩm

Tên hãng

Model

Mã HS

Nước sản xuất

Năm sản xuất

SL

Đặc tính kỹ thuật

Mục đích

1

2

Ghi chú: (*) Quy chuẩn kỹ thuật chỉ áp dụng đối với trường hợp nhập khẩu.

 

Tải xuống mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu/nhập khẩu

Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170