Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
08:31:00 | 27-10-2022

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng năm 2015.

- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2022 của Chính phủ về phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục ATHN), trong đó giao Bộ Tài chính thông báo Danh mục ATHN 2022 tới các Bộ, cơ quan liên quan và phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Danh mục ATHN 2022. Ngày 08/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2022, có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

Để đảm bảo hiệu lực thực hiện của Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép (kèm theo Nghị định số 53/2018/NĐ-CP) từ ngày 01/12/2022, Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ (qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, địa chỉ: số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; Email: info@nacis.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

Dự thảo Tờ trình.pdf

Dự thảo Nghị định.pdf

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170