Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP cho sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP
11:44:00 | 21-04-2022

Ngày 04/4/2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BQP Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS”.

Ký hiệu: QCVN 01:2022/BQP (nay là QCVN 12:2022/BQP theo Quyết định số 1808/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng).

Theo đó, Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các đặc tính kỹ thuật mật mã của các sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS phục vụ bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước (Theo quy định tại Điều 39 Luật An toàn thông tin mạng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự sản phẩm theo Thông tư nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự liên hệ:

Trung tâm Đánh giá sự phù hợp sản phẩm - Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã để được hướng dẫn.

- Tại Hà Nội: Số 43 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 024.3232.3313, Email: info@nacis.gov.vn

- Tại Hồ Chí Minh: Số 04 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0869.599.422, Email: info@nacis.gov.vn

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170