Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực do Thủ tướng Chính phủ ban hành
04:27:00 | 18-09-2021

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực do
Thủ tướng Chính phủ ban hành

Luật Bảo vệ Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến quốc gia, dân tộc. Để triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Bảo vệ bí mật nhà nước, căn cứ quy định tại Điều 9, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 32 Danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực, cụ thể như sau:

STT

Văn bản

Lĩnh vực

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Quyết định 774/QĐ-TTg

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

05/6/2020

01/7/2020

2

Quyết định 808/QĐ-TTg

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

18/6/2020

01/7/2020

3

Quyết định 809/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

10/6/2020

01/7/2020

4

Quyết định 872/QĐ-TTg

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19/6/2020

01/7/2020

5

Quyết định 960/QĐ-TTg

Nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

6

Quyết định 969/QĐ-TTg

Giao thông vận tải

07/7/2020

07/7/2020

7

Quyết định 970/QĐ-TTg

Tòa án nhân dân

07/7/2020

07/7/2020

8

Quyết định 971/QĐ-TTg

Công tác dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

9

Quyết định 988/QĐ-TTg

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/7/2020

09/7/2020

10

Quyết định 1178/QĐ-TTg

Đối ngoại và hội nhập quốc tế

04/8/2020

04/8/2020

11

Quyết định 1180/QĐ-TTg

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

04/8/2020

04/8/2020

12

Quyết định 1192/QĐ-TTg

Văn hóa, thể thao

05/8/2020

05/8/2020

13

Quyết định 1222/QĐ-TTg

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

11/8/2020

11/8/2020

14

Quyết định 1294/QĐ-TTg

Khoa học và công nghệ

24/8/2020

24/8/2020

15

Quyết định 1295/QĐ-TTg

Y tế

24/8/2020

24/8/2020

16

Quyết định 1306/QĐ-TTg

Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

26/8/2020

26/8/2020

17

Quyết định 1369/QĐ-TTg

Công nghiệp và Thương mại

03/9/2020

03/9/2020

18

Quyết định 1441/QĐ-TTg

Kế hoạch, đầu tư và thống kê

23/9/2020

23/9/2020

19

Quyết định 1451/QĐ-TTg

Lao động và xã hội

24/9/2020

24/9/2020

20

Quyết định 1494/QĐ-TTg

Xây dựng

02/10/2020

02/10/2020

21

Quyết định 1660/QĐ-TTg

Tài nguyên và môi trường

26/10/2020

26/10/2020

22

Quyết định 1663/QĐ-TTg

Kiểm toán nhà nước

26/10/2020

26/10/2020

23

Quyết định 1722/QĐ-TTg

Đảng

03/11/2020

03/11/2020

24

Quyết định 1765/QĐ-TTg

Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước

09/11/2020

09/11/2020

25

Quyết định 1923/QĐ-TTg

Tài chính, ngân sách

25/11/2020

25/11/2020

26

Quyết định 2182/QĐ-TTg

Ngân hàng

21/12/2020

21/12/2020

27

Quyết định 2238/QĐ-TTg

Thông tin và truyền thông

29/12/2020

29/12/2020

28

Quyết định 2288/QĐ-TTg

Công đoàn Việt Nam

31/12/2020

31/12/2020

29

Quyết định 39/QĐ-TTg

Hội Nông dân Việt Nam

12/01/2021

12/01/2021

30

Quyết định 211/QĐ-TTg

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

17/02/2021

17/02/2021

31

Quyết định 277/QĐ-TTg

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

26/02/2021

26/02/2021

32

Quyết định 741/QĐ-TTg

Xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

20/5/2021

20/5/2021

 

Ths. Nguyễn Hương Ly, Cục QLMMDS & KĐSPMM

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170