Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Thông báo về việc Thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23-7-2021 của Chủ tịch UBND thành phố
Theo Công văn số 191/MMDSKD-MMDS ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, đề nghị doanh nghiệp chấp...
Ngày 11/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BTC quy định mức thu nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật...
Ngày 14/7/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BQP công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng...
V/v nộp Báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự năm 2020
Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896