Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Tin tổng hợp
Sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị định gặp phải một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn như: các quy định...
Về việc hướng dẫn áp dụng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC
Thông báo về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2022
Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các đặc tính kỹ thuật mật mã của các sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS phục vụ bảo vệ...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170