Về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2023 - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2023
04:47:00 | 19-12-2023

THÔNG BÁO

Về việc báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm

mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2023

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp.

Để có cơ sở đánh giá hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự năm 2023;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật An toàn thông tin mạng, doanh nghiệp có trách nhiệm “định kỳ hằng năm báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng trước ngày 31 tháng 12”;

Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã đề nghị doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng năm 2023 (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ trước ngày 31/12/2023.

Hình thức gửi báo cáo:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Quản lý mật mã dân sự - Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, số 23 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 024.3775.6896;

- Hoặc gửi bản PDF qua thư điện tử: info@nacis.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Đồng chí Trần Thị Hà; số điện thoại: 098.222.8118.

Trân trọng thông báo./.

 

Mẫu báo cáo kinh doanh năm 2023

Các tin khác
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170