Tin tổng hợp - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Tin tổng hợp
Luật Bảo vệ Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày...
TCVN 12213: 2018 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường...
Tiêu chuẩn này nằm trong bộ TCVN 11367 (ISO/IEC 18033) bao gồm các thuật toán mã dòng. Mã dòng là cơ chế mã hóa sử dụng khóa dòng để mã hóa bản rõ...
Các cơ chế xác thực thực thể sử dụng chữ ký số dựa trên kỹ thuật phi đối xứng được quy định trong TCVN 11817-3. Trong đó có hai cơ chế liên quan...
TCVN 11817-2:2017 (ISO/IEC 9798-2:2008) do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên soạn, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị, Tổng cục...
Trong những năm qua, lĩnh vực CNTT của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển đất...
TCVN 11367-3:2016 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 18033-3:2010. TCVN 11367-3:2016 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên...
  TCVN 11367-2:2016 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 18033-2:2006 và nằm trong bộ tiêu chuẩn TCVN 11367:2016 do Cục Quản lý mật mã dân sự và...
Phần này của tiêu chuẩn đưa ra bản chất của mã hóa, mô tả các khía cạnh chung của việc áp dụng mật mã và các tính chất của mã hóa, cung cấp các...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170