Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Tin tổng hợp
Luật Bảo vệ Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày...
Các cơ chế xác thực thực thể sử dụng chữ ký số dựa trên kỹ thuật phi đối xứng được quy định trong TCVN 11817-3. Trong đó có hai cơ chế liên quan...
TCVN 11367-3:2016 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 18033-3:2010. TCVN 11367-3:2016 do Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã biên...
Phần này của tiêu chuẩn đưa ra bản chất của mã hóa, mô tả các khía cạnh chung của việc áp dụng mật mã và các tính chất của mã hóa, cung cấp các...
Hai hàm băm được đặc tả trong tiêu chuẩn TCVN 11816-4 là MASH-1 và MASH-2 (hàm băm an toàn số học đồng dư) phù hợp riêng cho các môi trường thực...
TCVN 11816-3 : 2017 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 10118-3:2004 với sửa đổi 1:2006 và đính chính kỹ thuật 1:2011. TCVN 11816-3 : 2017 do Cục...
Nội dung tiếp theo trình bày về hàm vòng và phép biến đổi đầu ra của các hàm băm được đặc tả trong TCVN 11816-2. Chi tiết về các ký hiệu, định...
    Các hàm băm đóng vai trò cơ bản trong mật mã học hiện đại. Hàm băm h là một hàm biến đổi toán học chuyển đổi các xâu bit có độ...
CÁC TIN KHÁC
Đường dây nóng
Điện thoại: 024 3775 6896