Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự - Bkav Corporation - nacis.gov.vn - Cổng thông tin điện tử Ban Cơ yếu Chính phủ
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
04:24:00 | 03-01-2020

Thủ tục hành chính

Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp đề nghị Gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ đề nghị Gia hạn Giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ biết về tính hợp lệ của hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Đối với hồ sơ không hợp lệ, Ban Cơ yếu Chính phủ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp nộp hồ sơ và nêu rõ yếu tố không hợp lệ. Doanh nghiệp có quyền nộp lại hồ sơ bổ sung hoặc văn bản giải trình tính hợp lệ.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định, quyết định gia hạn và cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính. Địa chỉ: Số 43 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

- Qua hệ thống bưu chính;

- Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tại Ban Cơ yếu Chính phủ. Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép;

b) Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự đang có hiệu lực;

c) Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp trong 02 năm gần nhất.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Cơ yếu Chính phủ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Lệ phí/phí:

Chi tiết xem tại mục Phí và lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Chi tiết xem tại mục Biểu mẫu khai

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự được gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự một lần với thời gian gia hạn không quá 01 năm.

- Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép phải được gửi tới Ban Cơ yếu Chính phủ chậm nhất là 60 ngày trước ngày Giấy phép hết hạn.

Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170