Phiên bản thử nghiệm
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
CỤC QUẢN LÝ MẬT MÃ DÂN SỰ VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM MẬT MÃ
NATIONAL AGENCY OF CRYPTOGRAPHY AND INFORMATION SECURITY
Mẫu báo cáo kinh doanh năm 2020 (dành cho doanh nghiệp đã được cấp phép)
07:31:00 | 01-12-2020

                                                                          

Tên doanh nghiệp

 
 

 

Số: ………..      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
 

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 2020

BÁO CÁO

Tổng hợp tình hình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu,

sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng

Kính gửi: Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã.

            Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………

            Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………

            Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………….

            Email: ………………………………. Website: ………………………….

            Số Giấy phép kinh doanh SPDVMMDS: ……………cấp ngày: …………

  1. Tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (năm 2019 – 2020)
  1. Tình hình kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

STT

Tên nhóm sản phẩm

Số lượng

Thông tin khách hàng

Ghi chú

Tên

khách hàng

Địa chỉ

Mục đích,

phạm vi sử dụng

  1. Tình hình kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự

STT

Dịch vụ

Thông tin khách hàng

Ghi chú

Tên

khách hàng

Địa chỉ

Mục đích, phạm vi sử dụng

  1. Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (2019 -2020)
  1. Tình hình xuất khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Số Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu SPMMDS: …… cấp ngày: ………… (Nội dung kê khai theo từng giấy phép đã được cấp).

STT

Tên sản phẩm

Tên hãng

Model

Mã HS

Số lượng cấp phép

SL nhập thực tế

Mục đích nhập khẩu

  1. Tình hình nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

STT

Tên sản phẩm

Tên hãng

Model

Mã HS

Số lượng cấp phép

SL xuất thực tế

Mục đích xuất khẩu

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Tải xuống mẫu tại đây.

Đường dây nóng
Phòng QLMMDS: 024 3775 6896
Trung tâm ĐGSPH: 024 3232 3313
Cục trưởng: 0903 234 845
P.Cục trưởng phụ trách: 0913 592 170