Chức Năng Nhiệm Vụ

Chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã

Vị trí, chức năng:
1. Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã là tổ chức trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã dân sự; tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã.
 
2. Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Hà Nội và cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Nhiệm vụ, quyền hạn:
 
1. Tham mưu, đề xuất với Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng mật mã dân sự và kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn bản có liên quan khi được phân công.
 
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra các tổ chức, cá nhân về sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.
 
3. Thực hiện quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã dân sự theo quy định của pháp luật.
 
4. Thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng sản phẩm mật mã và cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm mật mã.
 
5. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về mật mã dân sự theo quy định của pháp luật.
 
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và cấp có thẩm quyền giao.
Thống Kê Truy Cập
Tổng số lượt truy cập: 1063923
Số người đang truy cập: 25